Μαλανδράκης Γεώργιος, Δημητρίου Αναστασία, και Γεωργόπουλος Αλέξανδρος. ‘Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η εμπειρία 7 ετών σε πανελλαδική κλίμακα’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία 2, no. 1 (Ιούνιος 2, 2020): 29–41. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 19, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/19743.