1.
Γρίλλια Π-Μ, Δασκολιά Μ. Έρευνα αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Μία μελέτη περίπτωσης. EES [διαδίκτυο]. 11 Ιούνιος 2019 [παρατίθεται 29 Ιούνιος 2022];1(1):25-43. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/17357