1.
Βαρβαρρήγου Θ. Η κυρίαρχη αντίληψη για τα μη ανθρώπινα ζώα ως αντικείμενο εκμετάλλευσης στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος. EES [διαδίκτυο]. 21 Δεκέμβριος 2023 [παρατίθεται 28 Μάιος 2024];5(2):25-42. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/31205