[1]
Mermigki, D. 2020. On Some Motifs in Poetics. Epistēmēs Metron Logos. 3 (Jan. 2020), 93–112. DOI:https://doi.org/10.12681/eml.22109.