(1)
Προγούλης Ν. Η πολιτική κυριαρχεί και πάλι επάνω στην οικονομία. EML 2018, 24-37.