(1)
Περιστέρης Φ. Ο ουδός (threshold) επιστήμης και αισθητικής. Το παράδειγμα της μουσικής. EML 2019, 89-109.