Προγούλης Ν. (2018). Η πολιτική κυριαρχεί και πάλι επάνω στην οικονομία. Epistēmēs Metron Logos, (1), 24–37. https://doi.org/10.12681/eml.19265