Παπαγεωργίου Κ. Γ. (2019). Εκδοτικό σημείωμα. Epistēmēs Metron Logos, (2), 7–8. Retrieved from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/episteme/article/view/20567