Προγούλης Ν. Η πολιτική κυριαρχεί και πάλι επάνω στην οικονομία. Epistēmēs Metron Logos, [S. l.], n. 1, p. 24–37, 2018. DOI: 10.12681/eml.19265. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/episteme/article/view/19265. Acesso em: 3 dec. 2023.