Παπαγεωργίου Κ. Γ. Εκδοτικό σημείωμα. Epistēmēs Metron Logos, [S. l.], n. 2, p. 7–8, 2019. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/episteme/article/view/20567. Acesso em: 28 jun. 2022.