Περιστέρης Φ. Ο ουδός (threshold) επιστήμης και αισθητικής. Το παράδειγμα της μουσικής. Epistēmēs Metron Logos, [S. l.], n. 2, p. 89–109, 2019. DOI: 10.12681/eml.20574. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/episteme/article/view/20574. Acesso em: 3 oct. 2022.