Μερμίγκη Δήμητρα. 2018. “ A Close Reading Inside the Public Sphere”. Epistēmēs Metron Logos, no. 1 (December):90-97. https://doi.org/10.12681/eml.19248.