Mermigki, Dimitra. 2020. “On Some Motifs in Poetics”. Epistēmēs Metron Logos, no. 3 (January):93-112. https://doi.org/10.12681/eml.22109.