Παπαγεωργίου Κ. Γ. (2019) “Εκδοτικό σημείωμα”, Epistēmēs Metron Logos, (2), pp. 7–8. Available at: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/episteme/article/view/20567 (Accessed: 2 July 2022).