Mermigki, D. (2020) “On Some Motifs in Poetics”, Epistēmēs Metron Logos, (3), pp. 93–112. doi: 10.12681/eml.22109.