Προγούλης Ν. “Η πολιτική κυριαρχεί και πάλι επάνω στην οικονομία”. Epistēmēs Metron Logos, no. 1, Dec. 2018, pp. 24-37, doi:10.12681/eml.19265.