Παπαγεωργίου Κ. Γ. “Εκδοτικό σημείωμα”. Epistēmēs Metron Logos, no. 2, June 2019, pp. 7-8, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/episteme/article/view/20567.