Μερμίγκη Δήμητρα. “ A Close Reading Inside the Public Sphere”. Epistēmēs Metron Logos, no. 1 (December 5, 2018): 90–97. Accessed December 3, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/episteme/article/view/19248.