Προγούλης Νίκος. “Η πολιτική κυριαρχεί και πάλι επάνω στην οικονομία”. Epistēmēs Metron Logos, no. 1 (December 5, 2018): 24–37. Accessed December 3, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/episteme/article/view/19265.