Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Γ. “Εκδοτικό σημείωμα”. Epistēmēs Metron Logos, no. 2 (June 8, 2019): 7–8. Accessed July 2, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/episteme/article/view/20567.