Περιστέρης Φίλιππος. “Ο ουδός (threshold) επιστήμης και αισθητικής. Το παράδειγμα της μουσικής”. Epistēmēs Metron Logos, no. 2 (June 8, 2019): 89–109. Accessed October 3, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/episteme/article/view/20574.