1.
Προγούλης Ν. Η πολιτική κυριαρχεί και πάλι επάνω στην οικονομία. EML [Internet]. 2018 Dec. 5 [cited 2023 Dec. 1];(1):24-37. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/episteme/article/view/19265