[1]
Κοντιάδη Ε.Ι. 1979. Γερμανικές επιδράσεις στην ελληνική παιδεία. Ένα κεφάλαιο: Κωνσταντίνος Ασώπιος. The Gleaner. 15, (Dec. 1979), 154–181. DOI:https://doi.org/10.12681/er.358.