(1)
Πατρινέλης Χ. Γ. Ο Γεώργιος Καλαράς και η «Ελληνική Νομαρχία». Er 1997, 21, 201-215.