(1)
Πολέμης Δ. Ι. Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Άγνωστα μονόφυλλα. Er 1979, 15, 11-22.