(1)
Κοντιάδη Ε. Ι. Γερμανικές επιδράσεις στην ελληνική παιδεία. Ένα κεφάλαιο: Κωνσταντίνος Ασώπιος. Er 1979, 15, 154-181.