(1)
Ηλιού Φ. Ελληνικά βιβλία στη Βουλγαρία. Er 1979, 15, 321-329.