(1)
Καράς Γ. Ένα αθησαύριστο έντυπο. Η «Επιστολή ενός Γραικού περί του εις Σμύρνην Γυμνασίου». Er 1977, 14, 69-76.