Στασινοπούλου Μ. Α. (1993). Επιστολές Κοραή προς Thiersch. The Gleaner, 19, 193–205. https://doi.org/10.12681/er.265