Καράς Γ. (1977). Ένα αθησαύριστο έντυπο. Η «Επιστολή ενός Γραικού περί του εις Σμύρνην Γυμνασίου». The Gleaner, 14, 69–76. https://doi.org/10.12681/er.372