Κοντιάδη Ε. Ι. Γερμανικές επιδράσεις στην ελληνική παιδεία. Ένα κεφάλαιο: Κωνσταντίνος Ασώπιος. The Gleaner, [S. l.], v. 15, p. 154–181, 1979. DOI: 10.12681/er.358. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1725. Acesso em: 15 aug. 2022.