Καράς Γ. Ένα αθησαύριστο έντυπο. Η «Επιστολή ενός Γραικού περί του εις Σμύρνην Γυμνασίου». The Gleaner, [S. l.], v. 14, p. 69–76, 1977. DOI: 10.12681/er.372. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1739. Acesso em: 2 dec. 2023.