Μακρυμίχαλος Σ. Ι. Προσθήκες και διορθώσεις στην «Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863» Δ. Γκίνη και Β. Μέξα. Έργα του καπετάν Νικολάου Κεφαλά. The Gleaner, [S. l.], v. 13, p. 41–47, 2016. DOI: 10.12681/er.9130. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/9130. Acesso em: 26 feb. 2024.