Καράς Γ. (1977) “Ένα αθησαύριστο έντυπο. Η «Επιστολή ενός Γραικού περί του εις Σμύρνην Γυμνασίου»”, The Gleaner, 14, pp. 69–76. doi: 10.12681/er.372.