[1]
Πολέμης Δ. Ι., “Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Άγνωστα μονόφυλλα”, Er, vol. 15, pp. 11–22, Dec. 1979.