[1]
Κοντιάδη Ε. Ι., “Γερμανικές επιδράσεις στην ελληνική παιδεία. Ένα κεφάλαιο: Κωνσταντίνος Ασώπιος”, Er, vol. 15, pp. 154–181, Dec. 1979.