Σοφιανός Δ. Ζ. “Συλλογή φαναριώτικων στιχουργημάτων σε κώδικα των μέσων του ΙΗ΄ αιώνα”. The Gleaner, vol. 21, Dec. 1997, pp. 43-71, doi:10.12681/er.205.