Στασινοπούλου Μ. Α. “Επιστολές Κοραή προς Thiersch”. The Gleaner, vol. 19, Dec. 1993, pp. 193-05, doi:10.12681/er.265.