Πολέμης Δ. Ι. “Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Άγνωστα μονόφυλλα”. The Gleaner, vol. 15, Dec. 1979, pp. 11-22, doi:10.12681/er.352.