Καράς Γ. “Ένα αθησαύριστο έντυπο. Η «Επιστολή ενός Γραικού περί του εις Σμύρνην Γυμνασίου»”. The Gleaner, vol. 14, Dec. 1977, pp. 69-76, doi:10.12681/er.372.