Μακρυμίχαλος Σ. Ι. “Προσθήκες και διορθώσεις στην «Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863» Δ. Γκίνη και Β. Μέξα. Έργα του καπετάν Νικολάου Κεφαλά”. The Gleaner, vol. 13, May 2016, pp. 41-47, doi:10.12681/er.9130.