Πατρινέλης Χ. Γ. “Ο Γεώργιος Καλαράς και η «Ελληνική Νομαρχία»”. The Gleaner 21 (December 30, 1997): 201–215. Accessed April 14, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1579.