Στασινοπούλου Μαρία Α. “Επιστολές Κοραή προς Thiersch”. The Gleaner 19 (December 20, 1993): 193–205. Accessed May 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1632.