Πολέμης Δημήτριος Ι. “Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Άγνωστα μονόφυλλα”. The Gleaner 15 (December 20, 1979): 11–22. Accessed August 19, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1719.