Κοντιάδη Ελένη Ι. “Γερμανικές επιδράσεις στην ελληνική παιδεία. Ένα κεφάλαιο: Κωνσταντίνος Ασώπιος”. The Gleaner 15 (December 20, 1979): 154–181. Accessed August 15, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1725.