Καράς Γιάννης. “Ένα αθησαύριστο έντυπο. Η «Επιστολή ενός Γραικού περί του εις Σμύρνην Γυμνασίου»”. The Gleaner 14 (December 20, 1977): 69–76. Accessed December 2, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1739.