Μακρυμίχαλος Στέφανος Ι. “Προσθήκες και διορθώσεις στην «Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863» Δ. Γκίνη και Β. Μέξα. Έργα του καπετάν Νικολάου Κεφαλά”. The Gleaner 13 (May 10, 2016): 41–47. Accessed February 26, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/9130.