(1)
Σμυρνάκης Ν. Η άσκηση βίας στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας. ethiki 2020, 48-54.