Σμυρνάκης Ν. ‘Η άσκηση βίας στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 2, Μάρτιος 2020, σελ. 48-54, doi:10.12681/ethiki.22648.