Πρωτοπαπαδάκης Ε. Δ. ‘Η Βιοηθική και ο γενναίος, νέος κόσμος’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 13, Ιανουάριος 2021, σσ. 7-12, doi:10.12681/ethiki.25962.